GB1002-2021插头插座量规和装置

GB/T1002-2021图10单相两极插座通规国标插头插座量规

GB/T1002-2021图10单相两极插座通规国标插头插座量规4量规名称:单相两极插座通规 图10 世测型号:SC-GB1002-F10 标准图号:GB/T1002-2021图105量规名称:单相两极带接地插座通规 图11-10A世测型号:SC-GB1002-F1110 标准图号:GB/T1002-2021图116量规名称:单相两极带接地插座通规

  • 型号: GB/T1002-2021图10
  • 品牌: 广州世测
  • 技术标准: GB/T1002-2021

GB/T1002-2021图10单相两极插座通规国标插头插座量规


4 量规名称:单相两极插座通规 图10

        世测型号:SC-GB1002-F10

        标准图号:GB/T1002-2021图10

灯头量规

灯头量规

灯头量规

灯头量规


5 量规名称:单相两极带接地插座通规 图11-10A

世测型号:SC-GB1002-F1110

        标准图号:GB/T1002-2021图11

6 量规名称:单相两极带接地插座通规 图11-16A

        世测型号:SC-GB1002-F1116

        标准图号:GB/T1002-2021图11

7 量规名称:单相插座单插销孔止规 图12-10A

世测型号:SC-GB1002-F1210

        标准图号:GB/T1002-2021图12


8 量规名称:单相插座单插销孔止规 图12-16A

世测型号:SC-GB1002-F1216

        标准图号:GB/T1002-2021图12


9 量规名称:单相两极插座不接触规 图13

世测型号:SC-GB1002-F13

        标准图号:GB/T1002-2021图13


10 量规名称:单相两极带接地插座不接触规 图14-10A

世测型号:SC-GB1002-F1410

        标准图号:GB/T1002-2021图14


11 量规名称:单相两极带接地插座不接触规 图14-16A

世测型号:SC-GB1002-F1416

        标准图号:GB/T1002-2021图14


12 量规名称:单相两极插座接触规 图15

世测型号:SC-GB1002-F15

        标准图号:GB/T1002-2021图15


13 量规名称:单相两极带接地插座接触规 图16-10A

世测型号:SC-GB1002-F1610

        标准图号:GB/T1002-2021图16

14 量规名称:单相两极带接地插座接触规  图16-16A

世测型号:SC-GB1002-F1616

        标准图号:GB/T1002-2021图16插头量规,插座量规

首页
产品
电话
联系